Ενημερωτικό Έντυπο
 
Ενημερωτικό Έντυπο
Κάντε Κλικ για να διαβάσετε το έντυπο
Οι εταιρείες πετρελαιοειδών, για την
ετοιμασία των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο,
έχουν διαβουλευθεί μεταξύ άλλων
με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
και με την Πολιτική Άμυνα αλλά
ανεξάρτητα αυτού παραμένουν
υπεύθυνες για την ακρίβεια, την
πληρότητα και τη μορφή των
πληροφοριών που γνωστοποιούνται.