Ευρωπαϊκή Οδηγία «Σεβέζο ΙΙΙ»
 
Μεγάλα ατυχήματα σχετιζόμενα με επικίνδυνες ουσίες
Μετά από την πρώτη οδηγία «SEVESO» το 1982, η οδηγία «SEVESO IIΙ» αποσκοπεί στην πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων των σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Κοινότητα.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία, που αποκαλείται «SEVESO ΙII» αντικατέστησε την οδηγία 82/501/ΕΟΚ, που συχνά αποκαλείται οδηγία «SEVESO ΙΙI» (από το όνομα της ιταλικής πόλης όπου σημειώθηκε σημαντικό ατύχημα λόγω ελευθέρωσης διοξινών το 1976). Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές και εισήχθησαν νέες