Οι Εγκαταστάσεις των Εταιρειών Πετρελαιοειδών
 
Οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών άρχισαν να λειτουργούν στη Λάρνακα από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας. Σκοπός της δραστηριότητάς τους είναι η εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή πετρελαιοειδών για εξυπηρέτηση των αναγκών της Κυπριακής αγοράς. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών στην Κύπρο γίνεται μέσω δεξαμενοπλοίων τα οποία προσδένουν σε αγκυροβόλια που βρίσκονται στην θαλάσσια περιοχή απέναντι από τις εγκαταστάσεις. Η εκφόρτωση των πετρελαιοειδών γίνεται μέσω υποθαλάσσιων αγωγών, η δε όλη διαδικασία διεξάγεται κάτω από αυστηρούς ελέγχους και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα επιθεώρησης και ασφάλειας.

Στη διάρκεια της μακρόχρονης λειτουργίας τους οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών παρέχουν αδιάλειπτα με ασφάλεια και υπευθυνότητα καύσιμα υψηλής ποιότητας στον Κύπριο καταναλωτή Παράλληλα εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και γενικά άψογης επαγγελματικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Οι εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών λειτουργούν και συντηρούνται πάντοτε μέσα στα αυστηρά πλαίσια των κατασκευαστικών προδιαγραφών και σύμφωνα με διεθνώς καθορισμένα πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία τόσο των ιδίων των εργαζομένων όσο και των περιοίκων και ταυτόχρονα να αποφεύγεται κάθε περιβαλλοντική επιβάρυνση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα πυρόσβεσης τα οποία λειτουργούν αυτόνομα αλλά είναι και συνδεδεμένα μεταξύ τους έτσι ώστε να είναι δυνατή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η αλληλοβοήθεια μεταξύ των εγκαταστάσεων. Υπάρχει μια μακροχρόνια και άριστη συνεργασία μεταξύ εταιρειών πετρελαιοειδών, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πολιτικής Άμυνας, που σκοπό έχει την συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ασφάλειας στην περιοχή. Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται κοινές ασκήσεις αντιμετώπισης επικίνδυνων περιστατικών, όπου ελέγχεται η ετοιμότητα για αντιμετώπιση τους αλλά και η ικανότητα αλληλοϋποστήριξης.

Εγκαταστάσεις Υγραερίου

EUROGAZ

Η εγκατάσταση της Eurogaz κατασκευάστηκε και λειτουργεί στη Λάρνακα από την δεκαετία του 1960. Στη μονάδα αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο (LPG). Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητα. Το αποθηκευμένο υγραέριο μεταφέρεται με αγωγό στην εγκατάσταση της Petrolina Gas όπου εμφιαλώνεται, ή φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα.

CENTRAGAZ

Η Centragaz κατασκευάστηκε και λειτουργεί στη Λάρνακα από την δεκαετία του 1970. Στη μονάδα αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο (LPG). Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Το αποθηκευμένο υγραέριο μεταφέρεται με αγωγό στην εγκατάσταση της Petrolina Gas όπου εμφιαλώνεται ή φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα.

ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ

Η Συνεργκαζ Λτδ ιδρύθηκε το 1965 ως Συνεργατική Εταιρεία με σκοπό την εμφιάλωση και διάθεση υγραερίου. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές και σε μια σφαιρική δεξαμενή. Σήμερα ο Συνεργκαζ διανέμει εμφιαλωμένο και χύμα υγραέριο σε όλη την Κύπρο.

INTERGAZ

Η Εταιρεία Intergaz Ltd ιδρύθηκε το 1973 και ασχολείται με την εισαγωγή, εμφιάλωση και διανομή υγραερίου. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κιλυνδρικές δεξαμενές. Το υγραέριο διανέμεται στην Κυπριακή αγορά σε κυλίνδρους και χύμα με βυτιοφόρα οχήματα.

ΕΚΟ - Εγκατστάσεις Υγραερίου

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - ΕΚΟ λειτουργούν στη Λάρνακα από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές και σε μια σφαιρική δεξαμενή. Το υγραέριο φορτώνεται σε βυτιοφόρα οχήματα διανομής και επίσης εμφιαλώνεται σε κυλίνδρους στο εμφιαλωτήριο της μονάδας.

PETROLINA GAS

Η μονάδα υγραερίου Petrolina Gas λειτουργεί στη Λάρνακα από το 1969. Στην μονάδα αποθηκεύεται και διακινείται υγραέριο 12 13 (LPG). Το υγραέριο αποθηκεύεται σε μια σφαιρική δεξαμενή. Το αποθηκευμένο υγραέριο φορτώνεται σε βυτιοφόρα αυτοκίνητα και επίσης εμφιαλώνεται στο εμφιαλωτήριο τις μονάδας.

Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών

ΕΛΠΕ

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου - ΕΚΟ λειτουργούν στη Λάρνακα από τα τέλη της δεκαετίας του 1940. Βασικός σκοπός της δραστητιότητάς τους είναι η εισαγωγή, αποθήκευση και ακολούθως η διανομή με βυτιοφόρα οχήματα πετρελαιοειδών. Τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εγκατάσταση είναι βενζίνες, πετρέλαιο, καύσιμο αεροπλάνων, κηροζίνη και μαζούτ.

ExxonMobil

Οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της ExxonMobil Cyprus Ltd στη Λάρνακα λειτουργούν από τα τέλη της δεκαετίας του 1940. Σκοπός της δραστηριότητάς τους είναι η εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή πετρελαιοειδών προϊόντων για εξυπηρέτηση των αναγκών της Κυπριακής αγοράς. Τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εγκατάσταση είναι βενζίνες, πετρέλαιο κηροζίνη και μαζούτ.

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

Οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών της Πετρολίνα λειτουργούν και ασχολούνται με την εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή πετρελαιοειδών στην Κυπριακή αγορά από την δεκαετία του 1950. Τα προϊόντα που εισάγονται είναι βενζίνες, πετρέλαιο, καύσιμο αεροπλώνων και κηροζίνη.