Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 

Αποστολή

Η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα σ’ ένα ελεύθερο δημοκρατικό σύστημα με κύριους άξονες την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση. Η διατήρηση και συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Οργανωτική Δομή

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελείται από τα πιο κάτω Τμήματα/Ινστιτούτα και Μονάδα:

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αποτελείται από τον:

www.mlsi.gov.cy