Συνήθεις Ερωτήσεις
 
Ερώτηση 1
Από πού προέρχεται ο όρος SEVESO?

Απάντηση
Το Seveso είναι πόλη στην βόρειο Ιταλία κοντά στο Μιλάνο με 17,000 περίπου κατοίκους. Στις 10 Ιουλίου 1976 στις εγκαταστάσεις της χημικής βιομηχανίας Icmesa Chemical Company, από αστοχία μιας βαλβίδας προκλήθηκε διαφυγή στην ατμόσφαιρα μερικών κιλών της εξαιρετικά τοξικής διοξίνης TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin). Αν και κανένας άνθρωπος δεν έχασε την ζωή του, χιλιάδες ζώα πέθαναν, η δε περιοχή που γειτνίαζε άμεσα με το εργοστάσιο εκκενώθηκε. Το ατύχημα αυτό έδωσε την αφορμή για συνειδητοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις / εργοστάσια που αποθηκεύουν ή και διαχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες, και την ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος της διαχείρισης της ασφάλειας.

Έτσι η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας πήρε το όνομα της από την συγκεκριμένη Ιταλική πόλη.

Ερώτηση 2
Ποιος είναι ο κύριος στόχος της οδηγίας SEVESO της Ευρωπαϊκής Ένωσης?

Απάντηση
Βασικός στόχος της Οδηγίας SEVESO II της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των σχετικών κανονισμών οι οποίοι εναρμονίζουν την Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία, είναι η πρόληψη και επίσης η αντιμετώπιση  των πιθανών κινδύνων από την απομακρυσμένη περίπτωση ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικινδύνων ουσιών, όπως οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών που βρίσκονται στην Λάρνακα.

Ερώτηση 3
Τι είναι ατύχημα Μεγάλης Κλίμακας?

Απάντηση
Είναι ένα ατύχημα σε μια μονάδα / εγκατάσταση αποθήκευσης ή και διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών, όπου συμβαίνει μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που έχει το χαρακτηριστικό της μεγάλης έκτασης, και προκύπτει από ανεξέλεγκτες καταστάσεις κατά την λειτουργία μιας μονάδας / εγκατάστασης. Το ατύχημα αυτό προκαλεί σοβαρό κίνδυνο άμεσο ή έμμεσο, για τον άνθρωπο, στο εσωτερικό ή εξωτερικό της εγκατάστασης  ή επίσης και για το  περιβάλλον.

Ερώτηση 4
Γιατί γίνεται η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού?

Απάντηση
Σύμφωνα με την Οδηγία και τους σχετικούς κανονισμούς, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις να γνωστοποιήσουν στο κοινό που είναι δυνατό να επηρεαστεί από πιθανά ατυχήματα, γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες τους, την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, την διαχείριση της ασφάλειας,  την φύση των κινδύνων, τους τρόπους προειδοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος, και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ερώτηση 5
Πως διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών?

Απάντηση
Σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες των κανονισμών οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών έχουν ήδη υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και στην Πολιτική Άμυνα τις “Εκθέσεις Ασφαλείας” όπως και τα “Εσωτερικά Σχέδια Επείγουσας Ανάγκης”, με τα οποία διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου “Ασφάλεια” στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.

Οι εταιρείες πετρελαιοειδών με την συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλίσουν όσο το δυνατό καλύτερα και αποτελεσματικότερα την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων τους. Οι εγκαταστάσεις των εταιρειών λειτουργούν και συντηρούνται πάντοτε μέσα στα πλαίσια αυστηρών προδιαγραφών, και σύμφωνα με διεθνώς καθορισμένα πρότυπα, ελέγχονται δε συστηματικά από τις πιο πάνω αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως επίσης και απο άλλους φορείς επιθεώρησης, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται από κοινού ασκήσεις ετοιμότητας.